Controle drinkwater

Volgens het Drinkwaterbesluit is het verplicht om periodiek vast te stellen of aan de gestelde norm voldaan wordt. Dit betekent dat twee maal per jaar watermonsters van risicovolle tappunten moeten worden geanalyseerd. Het aantal monsters is afhankelijk van het aantal tappunten in de installatie (Zie ISSO 55.1).
Voor de installaties die onder de Zorgplicht vallen, geldt geen verplichting tot monstername maar een advies. De enige manier echter om het resultaat van de genomen beheersmaatregelen vast te stellen, is monstername (Zie ISSO 55.2). Metingen kunnen tevens worden uitgevoerd als controlemiddel nadat de preventieve maatregelen zijn uitgevoerd.

Controle proceswater

Het informatieblad AI-32 geeft aanbevelingen voor de frequentie van bemonstering voor koeltorens en sproeisecties van luchtbehandelingskasten. Deze varieert van 1 x per maand tot 1 x per jaar, afhankelijk van onderhoud en bedrijfscondities.

Kwaliteitseis en normoverschrijding

Bij aanwezigheid van Legionellabacteriën wordt automatisch een vervolgkweek ingezet voor bevestiging van het soort Legionella. De algemene toetsingsnorm is 100 kve/l aan Legionellabacteriën, ongeacht het soort (pneumophila of non-pneumophila). De maatregelen die moeten worden genomen nadat een verhoogde concentratie Legionellabacteriën is vastgesteld, variëren per risicocategorie en bijbehorende wetgeving (drinkwater of proceswater). Voor prioritaire instellingen geldt bij concentraties in het drinkwater hoger dan 1.000 kve/l een meldingsplicht: www.ilent.nl.

Helder bv • Middelblok 18 • 2831 BP Gouderak • T 0182 787 340 • M 0611 141 308 • info@helder-bv.nl • KvK 28093126